Subsidie zonnepanelen

Subsidie zonnepanelen

Er zijn verschillende opties tot subsidie zonnepanelen. Hieronder vind je een aantal mogelijkheden.

Provincie Groningen

Bevingsschade? Gratis zonnepanelen, zonneboiler of zonnecollectoren!

Heb je bevingsschade? En ben je woningeigenaar in het aardbevingsgebied? Bij een schade van 1000 euro of meer, krijg je van de NAM 4000 euro voor bijvoorbeeld een zonnepanelen, zonneboiler of zonnecollectoren. Dat is dus eigenlijk 100% subsidie zonnepanelen!

Heb je dit jaar een aanbiedingsbrief gekregen van de NAM en wil je een aanvraag indienen? Let goed op bij het indienen van een aanvraag of je onder de Waardevermeerderingsregeling valt of Pilot buitengebied NAM.

Je kunt je aanvraag indienen tot 31 maart 2022. Meer informatie vind je op https://www.snn.nl/alle-subsidies/subsidie-waardevermeerdering

Startsubsidie lokale energietransitie

Een energiecollectief (groep bewoners en/of bedrijven) in de provincie Groningen kan een subsidie zonnepanelen aanvragen voor organisatie- en proceskosten die bij de start van het energieproject worden gemaakt. Bijvoorbeeld voor kosten voor zaalhuur en catering voor bewonersbijeenkomsten, flyers voor promotie, ledenwervingsactiviteiten, haalbaarheidsonderzoeken, oprichten van een coöperatie en de ontwikkeling van een businesscase.

Aanvraagperiode en bedrag

Deze subsidie zonnepanelen kan worden aangevraagd in de periode van 15 september 2016 tot en met 31 december 2019. Er is maximaal € 10.000,- beschikbaar per collectief.

Beschikbaar budget subsidie zonnepanelen

Het totale budget voor aanvragen binnen het aardbevingsgebied is 400.000 euro. Voor aanvragen buiten het aardbevingsgebied is in totaal 500.000 euro beschikbaar.

Zie: https://www.provinciegroningen.nl/loket/subsidies/klimaat-en-energie/startsubsidie-lokale-energietransitie-subsidie/

Fonds Nieuwe Doen Groningen

Voor maatschappelijke initiatieven is er de komende tijd in totaal 25 miljoen euro beschikbaar in de vorm van leningen via het Fonds Nieuwe Doen Groningen. Dit fonds ondersteunt projecten gericht op zorg, leefbaarheid en energie.

Beschikbaar budget subsidie zonnepanelen

Voor investeringen op het gebied van energie is 10 miljoen euro beschikbaar van het totaalbudget van 25 miljoen euro.

Voor wie?

Het Fonds Nieuwe Doen Groningen staat open voor bedrijven, overheden, instellingen en organisaties zoals stichtingen en coöperaties. Zij kunnen een lening aanvragen voor maximaal 50% van de investering en voor een maximum bedrag van € 2,5 miljoen. Voor bedragen tussen de € 5.000,- en € 50.000,- geldt een verlicht regime. De aanvraag en afhandeling van deze leningen geschiedt digitaal via de website van Fonds Nieuwe Doen Groningen. De leningen kennen een vast rentepercentage en geen afsluitkosten. Het is mogelijk kosteloos vervroegd af te lossen. Particulieren kunnen geen lening afsluiten bij het fonds.

Aanvragen subsidie zonnepanelen en meer

Aanvragen subsidie zonnepanelen kunnen worden ingediend via het Fonds Nieuwe Doen Groningen. Op de website van het Fonds Nieuwe Doen Groningen vind je meer informatie over de regeling en alle voorwaarden. Daar kun je de lening ook aanvragen.

Zonnepark

Provincie Drenthe

Energiebespaarlening Drenthe

De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan je eigen huis te kunnen financieren. Ook VVE (Verenigingen van Eigenaren) komen voor deze regeling (subsidie zonnepanelen) in aanmerking. Dit geldt niet alleen voor zonnepanelen en zonneboilers maar ook voor tal van isolerende maatregelen.

Door een financiële bijdrage van de provincie Drenthe is de Energiebespaarlening vanaf 1 januari 2017 met een laag rentetarief beschikbaar. De hoogte van het rentetarief is afhankelijk van het leenbedrag maar je leent al vanaf 0,5%. Mogelijk kun je de rentekosten ook nog aftrekken van de belasting. Dan leen je bijna gratis. Het maximale leenbedrag is € 25.000,- maar kan in het ‘nul op de meter’ pakket verdubbelen tot € 50.000,-. Het is dus feitelijk geen subsidie zonnepanelen, maar wel een stimulans om de investering in zonnepanelen mogelijk te maken.

Voor meer informatie kijk op https://www.energiebespaarlening.nl/drenthe/.
Kijk ook eens op https://www.provincie.drenthe.nl/@125740/subsidie-a/.

Zonnelening Drenthe 2019

Verder is er de zogeheten Zonnelening Drenthe 2019. Als je inwoner bent van Drenthe en je zelf energie wilt opwekken, kan je wellicht gebruik maken van deze regeling. Tot 30 november 2019 kan je een aanvraag doen. Met de regeling kan je rentevoordeel op je lening krijgen. NB. Deze lening is 31 december 2019 gesloten.

Lees hier meer: https://www.snn.nl/alle-subsidies/zonnelening-drenthe-2019

Provincie Friesland

Het doel van het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) is om projecten te financieren die zich richten op energiebesparing en/of op een duurzame energieproductie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan aardwarmte, zonne-energie, de isolatie van woningen of elektrisch vervoer. Dus een ideale subsidie zonnepanelen!

Stuur uw businessplan in naar het FSFE

Eind 2014 heeft de provincie € 90 miljoen beschikbaar gesteld aan het fonds om Fryslân zo duurzaam mogelijk te laten worden. Op dit moment is ongeveer de helft van het fonds geïnvesteerd in meer dan 40 projecten. De komende jaren wil het FSFE ongeveer 20 nieuwe projecten per jaar financieren. Het FSFE ontvangt daarom graag business plannen voor kansrijke projecten die aantoonbaar tot een reductie van broeikasgassen leiden. Bij het FSFE zitten specialisten die getraind zijn om business plannen te beoordelen. Indien het plan nog niet helemaal rond is, kan het FSFE team in beperkte mate ondersteunen bij het verder ontwikkelen van een business plan.

Hoogte van de financiering

Het FSFE verstrekt financieringen zoals leningen, garanties of aandelenkapitaal met een minimum van € 50.000 en een maximum van 15 miljoen euro per project. Het FSFE geeft geen subsidie zonnepanelen, zij vertrekt uitsluitend marktconforme financieringen.

Meer informatie

Voorbeelden van reeds verstrekte leningen kun je bekijken op de website van het FSFE. Je kunt daar ook de investeringscriteria en de contactgegevens vinden. Voor meer informatie klik hier.

Het Nationaal Energiebespaarfonds maakt het mogelijk

Met de gunstige Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds kunt u energiebesparende maatregelen voor uw woning financieren. Voor Vereniging van Eigenaren is er de speciale VvE Energiebespaarlening. Meer wooncomfort, lagere energielasten, waardebehoud– of vermeerdering van uw woning en u draagt een steentje bij aan het milieu. Meer weten? https://www.energiebespaarlening.nl/

SDE+ subsidie

SDE+ subsidie is bedoeld voor bedrijven en deze subsidie kan oplopen tot maximaal 10,6 eurocent per opgewekt kilowatt uur. SDE is duur zeer geschikt als subsidie zonnepanelen. Aanvragen worden vaak kosteloos voor je gedaan door de leveranciers van zonnepanelen. Is deze subsidie eenmaal toegekend dan ontvang je gedurende 15 jaar een vaste vergoeding per opgewekt kilowatt uur. Deze subsidie vraagt een grote aansluiting op het stroomnet die vaak hier speciaal voor wordt aangevraagd als je er als bedrijf al niet over beschikt.

Heel Nederland

Subsidie aanvragen Waddenfonds

Het Waddenfonds heeft op dit moment twee subsidieregelingen waarvoor je een aanvraag kunt indienen.

Brede openstelling >> voor de acht hoofdthema’s van het Waddenfonds

  • Indieningstermijn: 3 december 2018 t/m 18 januari 2019 (tot 12.00 uur).
  • Beschikbaar budget: € 8 miljoen.
  • Per project kan maximaal € 500.000,– worden aangevraagd.

Subsidie aanvragen brede openstelling

Budget Lokale Innovaties (BLI) >> voor kleinschalige innovatieve projecten

  • Indieningstermijn subsidieaanvragen: 18 juni 2018 t/m 17 januari 2019 (tot 13.00 uur)
  • Beschikbaar budget: € 500.000,–.
  • Per project kan maximaal € 50.000,– worden aangevraagd.

Subsidie aanvragen BLI

Extra subsidie: subsidieregeling verwijdering asbestdaken op agrarische daken

Vanaf januari 2016 is er door de overheid extra subsidie voor het verwijderen van asbestdaken beschikbaar gesteld. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000,- per adres. Je kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt.

Subsidie zonnepanelen